coursemenu-1หลักสูตร การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา
ตามภารกิจหลัก (สอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

• หลักสูตร “การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม” (Learning Outcome Assessment for Socially-engaged Pedagogy)

• หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” (SeS for Co – value Creation of Community Products)

• หลักสูตร “ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 7 (Deans for Change: DFC)

• หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1(Conflict Management)

• หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคม”

• หลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Assessment: RIA)

• หลักสูตร “ภารกิจที่ 4 กับการจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม” (Training Program: The MISSION 4 and the Management for Cultural Space Development)

• หลักสูตร “วิสาหกิจวัฒนธรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่”(Training Program – Cultural Enterprise and Area-Based Collaborative Development)