หน้าหลัก

cm5

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้อง Executive Junction ชั้น B (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 5 มีนาคมม 2562)

หมายเหตุ :
– เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 25 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 25 ท่าน โดยพิจารณาจากลำาดับการลงทะเบียนก่อน และได้รับการยืนยันในการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562
– สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน
หลักสูตรฯ ครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน 25,000บาท/ท่าน (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุม
1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมการอบรม และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เกี่ยวกับหลักสูตร

กำหนดการ

cm5
cm5

สถานที่จัดประชุม

ณ ห้อง Executive Junction ชั้น B (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

ข้อมูลที่พัก

โรงแรม โทร เว็บไซต์
1 ศศนิเวศน์
(ซ.จุฬาลงกรณ์ 12)
02 216 8844 www.sasin.edu/sasahouse
2 กฤษณ์ไทย เรสซิเดนซ์
(สนามกีฬาแห่งชาติ)
02 219 4100 http://www.kritthai.com/
3 Reno Hotel
(ซ.เกษมสันต์ 1)
02 612 3096 http://www.renohotel.co.th/
4 ไนน์ ดีไซน์ เพลส
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02- 612 5043 https://ninedesignblog.wordpress.com/
5 แฮปปี้ ทรี
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02 612 4799 http://www.happy3.co.th/
6 Siam Square House
(ถ.พระราม 1)
062-142 8959

ขั้นตอนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

หลักสูตรฯ ครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน 25,000บาท/ท่าน (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุม
1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมการอบรม และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

ติดต่อ

คุณสมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์ โทรศัพท์ 02 – 126-7632-34 ต่อ 123 อีเมล์ somkiat@knit.or.th
คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์ 02 – 126-7632-34 ต่อ 103 อีเมล์ sukanya@knit.or.th
โทรสาร 02 – 126-7635