Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

การวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการพัฒนาตัวชี้วัด ความเหลื่อมล้ำ
ด้านสังคม-วัตนธรรม และการศึกษา: บทสังเคราะห์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ

16-01-inside-เล่ม-2-5th-Proof