ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรม

Image Not Available

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)” ผ่านความร่วมมือระดับเมืองและการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศไอร์แลนด์

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ติดต่อ หน้าหลัก โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A LifelongRead more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 10

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น ERMRead more

 
Image Not Available

หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 6

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น USPRead more

 

หลักสูตร การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รุ่น 3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก UT รุ่นRead more

 

หลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา” รุ่น 4

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก ข้อมูลหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น 4Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 9

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ แผนที่ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นที่ 9Read more

 
Image Not Available

หลักสูตรกลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา รุ่น 3 Modern Life Long Learning strategy for Higher Education

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LLL 3Read more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น9

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น ERMRead more

 
Image Not Available

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 17

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่นRead more

 
Image Not Available

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 16

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่นRead more

 
Image Not Available

หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 17

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAWRead more

 
Image Not Available

หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAWRead more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 30

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นRead more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 29

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นRead more

 

เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 10 เรื่อง “สังคมสูงวัยในชนบท: ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกร”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก หน้าหลัก โปสเตอร์ เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 10Read more

 

Public Policy Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง “มิติทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายในการกำกับดูแลเงินดิจิทัล ประสบการณ์ในต่างประเทศและนัยยะต่อประเทศไทย”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก หน้าหลัก โปสเตอร์ เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 9Read more

 

เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 8 เรื่อง พินิจร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ร่างพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการน้ำของไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก หน้าหลัก โปสเตอร์ เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 8Read more