หน้าหลัก

UCC

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
“สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)”
ผ่านความร่วมมือระดับเมืองและการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศไอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 8 – 17 เมษายน 2567 ณ เมืองคอร์ก และเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

รายละเอียดโครงการ


กำหนดการ

ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ โทรศัพท์ 02 126 7632-34

นางสาวรัชนี บุญพา (การชำระค่าลงทะเบียน)
ratchanee@knit.or.th
โทรศัพท์ 02 126 7632-34 #122

นายสมเกียรติ กิติเมธาวีนันท์ (การลงทะเบียน)
somkiat@knit.or.th
โทรศัพท์ 02 126 7632-34 #123

นางสาวฉันทลักษณ์ อาจหาญ (ข้อมูลโครงการ)
Carjhan1411@gmail.com
โทร 098-459-5515