โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราไทย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยเน้นนวัตกรรม

rubbersupplychain