ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม โดย Click ที่ชื่อวิทยากร

1. เปิดประเด็น “การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม”

ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

2. กรณีศึกษานโยบายและการบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับคณะที่ผูกพันกับสังคม

– รศ.ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร  คณบดีคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

3. กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระดับสาขาวิชาที่ผูกพันกับสังคม

– ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

– ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม

รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาแพทย์ศาสตร์ศึกษาและงานวิจัยการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล