สถาบันคลังสมองของชาติมีความยินดีนำเสนอโครงการศึกษาดูงาน และหลักสูตรต่างๆสำหรับปี 2558 นี้ เพื่อสนับสนุนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในระบบอุดมศึกษาไทยให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเด็นใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความก้าวหน้าและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร