หน้าหลัก

cm2

10 – 11 สิงหาคม 2560
ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. รายละเอียดหลักสูตร CM รุ่น 2
2. กำหนดการหลักสูตร CM รุ่น 2
3. เสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมหลักสูตร CM รุ่น 1
4. แผนที่โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส

หมายเหตุ :
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม2560
2. ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท (รวมที่พัก 1 คืน) ต่อ 1 ท่าน
3. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

cm2

เสียงสะท้อนจากรุ่น1

cm2

กำหนดการ

cm2
cm2

ขั้นตอนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

หลักสูตรฯ ครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน 28,000 บาท/ท่าน (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุม
ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ และค่าที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

ติดต่อ

คุณสมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์ โทรศัพท์ 02 – 126-7632-34 ต่อ 123 อีเมล์ somkiat@knit.or.th
คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์ 02 – 126-7632-34 ต่อ 103 อีเมล์ sukanya@knit.or.th
โทรสาร 02 – 126-7635