การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ
โดย รศ.สมพร  อิศวิลานนท์

Managementofresearchintooutcomesandimpacts