ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่องาน-17-ก.ค.66

หน้าหลัก

งานสัมมนาวิชาการ หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./ รศ.”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุม อาคารอุดมศึกษา 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร :
– คณาจารย์ทั่วไปที่มีความสนใจ
– คณาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลัย
– คณาจารย์ที่ต้องการรับทราบข้อมูลและเตรียมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อหน้าเว็บไซต์ www.knit.or.th ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 และ
ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมงานเสวนาฯ จะได้รับ E-Mail แจ้งตอบรับการเข้าร่วมเสวนาฯ

รายละเอียด และ กำหนดการ


ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์ /108 คุณจริยา
โทรศัพท์ : 02-126-7632 ถึง 34 (สำนักงาน)
โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)
Email : carjhan1411@gmail.com