หน้าหลัก

เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 8 เรื่อง “พินิจร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ร่างพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการน้ำของไทย” วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ภายใต้โครงการ “สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ สำหรับสังคมคุณภาพและผู้สูงวัย”
โดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ติดต่อสอบถาม : คุณแจง (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ) 065-361-4599 jang.nira26@gmail.com

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/eXbquGEthopyKCMKA