กรณีตัวอย่าง ตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคม ระดับสถาบันในต่างประเทศ

S-C-P-Engagement