หน้าหลัก

เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 3 สงกรานต์ 2566 : จากการวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายความปลอดภัยทางถนน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 4 การออมเพื่อยามชรา กับ สวัสดิการรัฐ สู่การเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุระดับสุดยอด
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย
สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ สังคมคุณภาพและผู้สูงวัย
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ติดต่อสอบถาม : 065-361-4599 (น.ส.เยาววัลยา)

เอกสารกำหนดการครั้งที่3

เอกสารกำหนดการครั้งที่4